Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14, 70/17 i 98/19), na sjednici Skupštine Žaruljica – udruge za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti, u daljnjem tekstu Udruga, održanoj 05.03.2020. donesen je

Statut

ŽARULJICA – Udruga za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge, o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv Udruge je: Žaruljica – udruga za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti.
Skraćeni naziv je: Žaruljica.
Engleski naziv Udruge je: Lightbulb – association for the promotion of educational activities.
Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: Lightbulb.
Sjedište Udruge je u Zagrebu, Lastovska 34.
Odluku o promjeni sjedišta i adrese sjedišta donosi Skupština.
Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Žaruljica – udruga za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
Žaruljica – udruga za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.
Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 4 cm s upisanim tekstom koji glasi: Žaruljica – udruga za promicanje odgojne i obrazovne djelatnosti, Zagreb.

Članak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik/ca. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTIMA UDRUGE

Članak 6.

Ciljevi udruge su:

 • promicanje razvoja dječjih potencijala i izvaninstitucionalnog obrazovanja
 • utjecanje na stvaranje i razvoj mreže socijalnih usluga/alternativnih oblika podrške u zajednici
 • unaprjeđivanje sustava vrijednosti koji podržava zaštitu ljudskih prava, osiguravanje jednakih prilika i socijalnu uključenost, održivi razvoj i društveno odgovorno ponašanje sa ciljem pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj i široj zajednici i sa ciljem razvoja društva koje unaprjeđuje kvalitetu života štiteći prava djece i roditelja, uključujući pravo na obrazovanje, kreativni odgoj, zdravlje i socijalnu sigurnost
 • zalaganje za dječju participaciju i zaštitu prava djece, poticanje razvoja dječjeg stvaralaštva i kreativnog razvoja djece i mladih,
 • organizaciju kreativnog provođenja slobodnog vremena djece i odraslih, obrazovanje i informiranje djece na području zdravstvenog odgoja u suradnji sa zdravstvenim ustanovama te izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i odraslih,
 • inkluzija tj. uvažavanje različitosti svakog pojedinca. Inkluzija nam kroz razvoj opće tolerancije prema individualnim razlikama i potrebama omogućava širenje spoznaja, obogaćivanje iskustava i razvoj čovječnosti. Ona svakom pojedincu pruža mogućnost odlučivanja o vlastitom životu i preuzimanja odgovornosti, uključivanje mladih u aktivnosti vezane uz aktivno sudjelovanje u društvu, mobilnost, zapošljavanje, obrazovanje, socijalnu zaštitu, zdravstvenu zaštitu, kulturu, sport i slobodno vrijeme
 • Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su znanost, obrazovanje i istraživanje i kultura i umjenost.

Članak 7.

Ciljane skupine Udruge su:

 • djeca, opća populacija;
 • mladi, opća populacija;
 • građani – opća populacija;
 • odgojno-obrazovne ustanove;
 • ustanove socijalne skrbi,
 • regionalna i lokalna samouprava;
 • razne udruge

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

 • organiziranje i održavanje edukativnih i kreativnih radionica za djecu i odrasle
 • održavanje tečajeva, seminara i predavanja
 • organiziranje i održavanje kulturnih manifestacija, izložbi i sportsko-zabavnih događanja koja spajaju više vidova odgoja i obrazovanja djece i ostale ciljane populacije
 • informacije i savjetovanje o sigurnosti djece na internetu i općenito o medijskoj pismenosti
 • izrada kulturnih i edukativnih programa i projekata
 • suradnja s humanitarnim udrugama i djelatnicima organiziranjem zajedničkih sastanaka, projekata, akcija
 • suradnja s domaćim i međunarodnim udrugama te strukovnim organizacijama na poljima djelatnosti predviđenim ovim Statutom
 • izdavanje promidžbenih i informativnih publikacija iz područja djelovanja Udruge sukladno zakonu
 • suradnja s učiteljima, profesorima i obrazovnim institucijama, te drugim stručnjacima s područja djelovanja Udruge
 • razvoj međunarodne suradnje
 • predlaganje nadležnim tijelima mjera za podizanja kvalitete života i obrazovanja djece i mladih u RH
 • organiziranje volonterstva među mladima i građanima svih generacija
 • Gospodarske djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:
 • održavanje seminara, tečajeva, predavanja i radionica
 • izdavačka djelatnost sukladno Zakonu;
 • prodaja svojih proizvoda na malo izvan trgovina sukladno Zakonu o trgovini.

Članak 9.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se:

 • pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
 • putem medija.

Tijela Udruge mogu otkloniti davanje informacija ukoliko su traženi akti okvalificirani kao službena ili poslovna tajna.
Za javnost rada Udruge odgovoran je Predsjednik Udruge.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Članstvo u Udruzi je dobrovoljno.
O primitku novih članova odlučuje Upravni odbor Udruge odlukom koju potpisuju svi članovi Upravnog odbora. Članstvo novog člana počinje danom upisa u popis članova koji vodi Tajnik Udruge, a koji se mora obaviti najkasnije 8 dana od dana donošenja odluke Upravnog odbora o primanju novog člana.
Član udruge može biti i maloljetna osoba.
Za osobu mlađu od 14 (četrnaest) godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 (četrnaest) godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članak 11.

Članstvo u Udruzi može biti redovito, pomažuće i počasno.

Redovni članovi su fizičke i pravne osobe koje kontinuirano sudjeluju u radu tijela Udruge. i mogu biti birani u tijela Udruge.

Pomažući član Udruge može biti svaka fizička i pravna osoba koja materijalnim sredstvima ili na drugi način sudjeluje u ostvarivanju ciljeva Udruge (posebno stručnjaci s područja djelatnosti Udruge – psiholozi, pedagozi, odgajatelji, učitelji, pisci, novinari, glumci, liječnici, nutricionisti, kineziolozi, ekolozi,.. i svi drugi stručnjaci čije kompetencije doprinose podizanju kvalitete sadržaja Udruge prema ciljanoj populaciji).

Počasnim članom može postati osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ugledu i ciljevima Udruge. Odluku o proglašenju počasnog člana donosi Skupština Udruge 2/3 većinom na prijedlog Predsjednika/ce Udruge.

Članak 12.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u udruzi.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.

Svaki član/ica Udruge ima sva prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu.

Članak 13.

Prava, obveze i odgovornosti članova Udruge:

 • zauzimati se za ciljeve i programe Udruge
 • aktivnim radom i/ili lobiranjem štititi interese Udruge
 • čuvati materijalna dobra Udruge i izvršavati preuzete obaveze
 • svojim stavom, radom i ponašanjem čuvati ugled Udruge i njenih članova
 • aktivno sudjelovati u izradi planova, prijedloga i realizacije zadataka Udruge
 • sudjelovati u upravljanju Udrugom (samo redovni članovi)
 • biti informirani o radu Udruge

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dobrovoljnim istupom
 • isključenjem
 • smrću

Član Udruge može biti isključen ako prekrši odredbe Statuta, ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči štetu udruzi ili njenom članstvu.
Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor.
Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 15.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV

RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

Članak 16.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge kojima članovi mogu slobodno raspolagati a koji utječe na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
Za rješavanje sporova/sukoba interesa, nadležna je Skupština.

V.

TIJELA UDURGE

Članak 17.

Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Potpredsjednik
 • Tajnik
 • Blagajnik

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge, te predstavnik pravne osobe redovne članice Udruge kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe ako unutarnjim aktom pravne osobe nije propisan drukčiji uvjet imenovanja.
Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti, kao i maloljetne osobe mogu prisustvovati na Skupštini ali nemaju pravo glasovanja.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom godišnje, a izborna se sjednica Skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/4 članova Skupštine.
U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.

U slučaju isteka mandata svim tijelima Udruge Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje 1/4 redovnih članova Udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 21.

Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge.
U slučaju odsutnosti Predsjednika, Skupštinom predsjedava Potpredsjednik.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 22.

Skupština odlučuje pravovaljano, ako joj prisustvuje 50% + 1 član Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 23.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
  prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješava predsjednika, potpredsjednika, blagajnika i tajnika
 • bira i razrješava članove Upravnog odbora
 • imenuje i opoziva likvidatora udruge,
 • daje smjernice za rad udruge,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge. Upravni odbor čine tri člana koje bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine. Predsjednik je po funkciji predsjednik Upravnog odbora

Upravni odbor:

 • vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća – utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
 • brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,
 • upravlja imovinom Udruge,
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 25.

Sjednice Upravnog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik.
Upravni odbor odlučuje većinom glasova nazočnih članova, ako je na sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor za svoj rad odgovara Skupštini.

PREDSJEDNIK

Članak 26.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine.

Predsjednik:

 • zastupa Udrugu,
 • saziva Skupštinu Udruge,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća
 • podnosi izvješća o radu Udruge Skupštini Udruge,
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Udruge
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar
  udruga
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 27.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu.

POTPREDSJEDNIK

Članak 28.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Potpredsjednik.
Potpredsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 4 godine.

TAJNIK I BLAGAJNIK

Članak 29.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi popis članova te obavlja ostale poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.
Blagajnika bira Skupština na mandat od 4 godine.
Blagajnik Udruge obavlja financijske i druge poslove za potrebe Udruge u skladu s općim aktima Udruge.

Članak 30.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja Udruge Upravni odbor može osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.

VI.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom dobrovoljnih priloga i darova
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
  obavljanjem djelatnosti sukladno Zakonu o udrugama, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora
 • druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom
 • nekretnine i pokretne stvari udruge
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih statutom Udruge, u skladu sa zakonom.

Članak 32.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 33.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge jednoglasnom odlukom.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, na osnovi odluke Skupštine Udruge.

Članak 34.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

VIII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 36.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 05.03.2020. god

Dina Popović

predsjednik udruge